EN 1090-1:2009+A1:2011

Salgsbetingelser - Stene Stål Produkter AS.

Last ned PDF av våre salgsbetingelser her.

1. Anvendelse.

Disse generelle salgsbetingelser får anvendelse ved ethvert salg, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Tilbud og produktinformasjon.

2.1. Når ikke annet er angitt, skal skriftlig tilbud være bindene mot aksept innen 14 dager fra tilbudets dato.

2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.

2.3. Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom kjøperen ikke straks gjør innsigelser.

2.4. Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

3. Kvalitet.

3.1. Hvis ikke annet er avtalt, har kjøperen risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for selger, plikter selger å gi beskjed til kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer hans behov.

3.2. Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand.

4. Kvantum.

4.1. Med mindre annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.

4.2. Med mindre annet er særskilt avtalt, kan det leverte kvantum ved verkslevering avvike i henhold til kutyme i bransjen.

5. Handelstermer.

5.1. Handelstermer skal tolkes i overensstemmelser med de regler som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (Incoterms), og som gjaldt på det tidspunkt avtalen ble inngått.

5.2. Eventuell forsikring tegnes i overenstemmelse med disse regler.

6. Betalingsbetingelser.

6.1. Hvis selger forlanger det, må kjøperen ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

6.2. Kjøperens reklamasjon p.g.a. uvesentlig mangel fritar han ikke for betaling.

6.3. Kjøperen har ikke rett til å motregne fra kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.

6.4. Ved overskridelser av betalingsfristen skal kjøper betale morarente, i.h.t. gjeldende morarentesats.

7. Fakturering.

Fakturaen dateres den dag varene sendes fra selgerens lager. Ved verksleveranse kan fakturaen dateres tidligere ved risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

8. Verkslevering.

Dersom kjøperen ved verkslevering ikke spesifiserer innen avtalte tid, har selgeren rett til, etter forutgående varsling, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk.

9. Leveringstid og risikoovergang.

9.1. Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses levering skjedd «ex works».

9.2. Angis leveringstid til et visst tidsrom, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet.

9.3. Selger velger transportveg, som er vanlig i bransjen.

9.4. Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøperen, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig p.g.a. forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid.

10. Forsinkelse.

10.1. Finner selgeren eller kjøperen at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) skyldes selgerens forhold og medfører forsinkelse etter det selgeren har forstått eller burde forstå en vesentlig ulempe for kjøperen, kan denne gjennom skriftlig melding til selgeren heve avtalen hva angår den forsinkede vare. Dersom selgeren har varslet om forsinkelsen, skal kjøperen utøve sin hevingsrett så snart som mulig, eller skal leveringstidspunkt angitt i varselet, anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.

10.2. Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne bestemmelse forutsetter at kjøper er gjort skriftlig oppmerksom på hvor ordren er plassert og om begrensing i hevingsretten.

10.3. Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt.

11. Fritaksgrunner (force majeure).

11.1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller utforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, beslag, valutarestriksjoner, opprør, oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelige vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omtales i dette punkt. Omstendigheter som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfylles da ikke kunne forutses.

11.2. Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 12.1., uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringenes inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte varen.

11.3. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 11.1.

12. Avbestilling.

12.1. Kjøperen har rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis kjøper avbestiller varen og/eller tjenesten, må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for selgerens tapte fortjeneste og annen direkte og dokumenterte tap som selger måtte lide.

12.2. Lagervare kan kun avbestille uten vederlag hvis dette kan skje uten ulempe eller omkostninger for selger.

13. Undersøkelsesplikt og reklamasjon.

13.1. Kjøperen har en generell undersøkelsesplikt i henhold til det som er vanlig i bransjen.

13.2. Eventuelle feil ved varen skal reklameres skriftlig med angivelse av mangelens art og omfang så snart som mulig etter mottakelsen av varen, eller når mangelen oppdages senere, eller burde være oppdaget, senest innen 1 år etter mottakelsen av varen. Eventuelle feil i varen som skyldes transportskader, skal imidlertid reklameres straks også direkte til transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten.

13.3. Hvis ikke kjøperen reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.

13.4. Reklamasjoner vedrørende sertifikater skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

14. Mangelfull levering.

14.1. Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

14.2. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.

14.3. Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

14.4. Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien.  Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar.

15. Retur.

15.1. Varen kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgers side, blir returomkostningene fratrukket i kreditnota. Det er kjøpers ansvar å merke returnerte varer med returnummer mottatt av selger.

15.2. Det er et vilkår for retur av varer at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje.

16. Verkenes salgsbetingelser.

Skal det gjelde betingelser utover dette ved verksleveranse, skal det avtales særskilt.

17. Salgspant

 Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er fullt ut betalt.

18. Tvister.

Ethvert tilbud om salg er basert på norsk lov. I tilfelle søksmål er selgerens verneting vedtatt av begge parter.


Rolvsøy 21.11.2014

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no